Půjčovna luxusních aut
CABRIO RENTAL

Chci půjčit vůz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Nájemce před převzetím Vozidla uhradí Pronajímateli vratnou kauci ve výši : XXX.Kč  (dále jen „Kauce“). Kauce bude sloužit jako zajištění veškerých případných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem vzniklých na základě či v souvislosti s touto Smlouvou, a to zejména, nikoli výlučně:
  • na úhradu jakékoliv smluvní pokuty Nájemce dle této smlouvy a/nebo
  • na náhradu škody na Vozidle a/nebo
  • na nájemném a smluvních úrocích a/nebo
  • na další škodu způsobenou Nájemcem na majetku Pronajímatele.
 1. Nájemce bere na vědomí, že Kauce není úročena. Kauce bude Nájemci vrácena v plné výši, pokud Nájemce vrátí zpět Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě  Smlouvy o zapůjčení vozu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zaplatí Pronajímateli řádně a včas veškeré dluhy vzniklé dle Smlouvy o zapůjčení vozu a Pronajímatel nebude evidovat žádné další pohledávky za Nájemcem, včetně např. pohledávky na náhradu škody, která v době převzetí Vozidla již vznikla, avšak nebyla dosud vyčíslena.
 1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo ve stavu, aby Vozidlo mohlo být užíváno k obvyklému účelu, a to na místě a v době sjednané mezi stranami v čl. 2 odst. 2.1. a v čl. 3 odst. 3.6. Smlouvy o zapůjčení vozu. O předání Vozidla bude mezi stranami sepsán předávací protokol, který bude zachycovat stav Vozidla k okamžiku předání. Současně s Vozidlem předá Pronajímatel Nájemci …. ks klíčků od vozidla (do zapalování) a osvědčení o technickém průkazu vozidla.
 1. Veškeré zjištěné vady, poškození a připomínky vztahující se k pronajatému Vozidlu musí Nájemce uplatnit nejpozději při převzetí Vozidla formou písemného záznamu v Předávacím protokolu.
 1. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství, zejm. … ks klíčků od vozidla (do zapalování) a dokumentů, zejména osvědčení o technickém průkazu vozidla (dále jen „doklady a klíče“), na místě a v době sjednané v čl. 2 odst. 2.1. a v čl. 3 odst. 3.6. Smlouvy o zapůjčení vozu. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo Pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání Vozidla v souladu s účelem a podmínkami dle Smlouvy o zapůjčení vozu. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pověřený pracovník Pronajímatele a o převzetí je vždy sepsán Předávací protokol. Pokud není sepsán Předávací protokol, a/nebo tento není podepsaný pověřeným pracovníkem Pronajímatele, nepovažuje se Vozidlo za vrácené, se všemi důsledky z toho plynoucími dle Smlouvy o zapůjčení vozu a zákona; to neplatí v případě, že Pronajímatel Vozidlo od Nájemce ve sjednané době a na dohodnutém místě bezdůvodně nepřevezme.

 2. Dobu trvání nájmu sjednanou v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy o zapůjčení vozu lze prodloužit, pokud o to Nájemce požádá Pronajímatele nejpozději do 12 hodin před uplynutím doby, na kterou byl nájem původně sjednán, a Pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí. Nájemní smlouva v tomto případě zůstává v platnosti na dobu uvedenou v písemném potvrzení Pronajímatele ve stejném znění.
 1. Nedojde-li k vrácení Vozidla Pronajímateli v termínu sjednaném dle Smlouvy o zapůjčení vozu a za jejích podmínek, resp. v termínu sjednaném při prodloužení doby trvání nájmu ve smyslu předchozího odstavce Smlouvy o zapůjčení vozu, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy o zapůjčení vozu a následné užívání Vozidla Nájemcem bude považováno za neoprávněné užívání cizí věci. Nájemce v takovém případě ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti za škodu podle čI. 5.2. Smlouvy o zapůjčení vozu a dále je povinen za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu odpovídající dvojnásobku nájemného sjednaného Smlouvou o zapůjčení vozu.
 1. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně k účelu, pro který je určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné obecně závazné platné právní předpisy. Nájemce je dále povinen Vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ Vozidla. Nájemce podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil s normami a předpisy dle Smlouvy o zapůjčení vozu a je ve stavu způsobilém k řádnému užívání Vozidla.
 1. Nájemce je povinen řádně o Vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování Pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat Vozidlo. Zejména nesmí Nájemce zanechat v zaparkovaném Vozidle klíče a dokumenty a je vždy povinen parkující Vozidlo řádně uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze Smlouvy o zapůjčení vozu. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště a garáže, která jsou hlídána, a to v souladu s jejich parkovacími řády na místech k tomu určených.
 1. Pokud není ve Smlouvě o zapůjčení vozu sjednáno jinak, Nájemce nesmí:
 • přenechat řízení Vozidla jiné než ve Smlouvě uvedené osobě;
 • účastnit se s předmětným Vozidlem motoristických závodů a soutěží;
 • používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu; (včetně testovacích okruhů se statusem veřejné zpoplatněné komunikace, které jsou i přesto výhradně používány pro testovací sportovní, závodní a obdobné jízdy, např. Nurburgring-Nordshleife);
 • používat Vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku;
 • provádět na Vozidle změny a úpravy.
 1. Poruší-li Nájemce jakýkoliv zákaz uvedený výše, je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-. Tato pokuta je splatná nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy Pronajímatele k její úhradě.

 2. Nájemce dále nesmí řídit Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Dále Nájemce nesmí přenechat Vozidlo k řízení osobě, která je pod vlivem výše uvedených omamných látek nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Ve Vozidle je zakázáno kouřit a/nebo převážet zvířata
 1. Poruší-li Nájemce jakýkoliv zákaz uvedený v čl. 4 odst. 4.5., je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každé takové jednotlivé porušení. Tato pokuta je splatná nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy Pronajímatele k její úhradě.
 1. Nájemce je oprávněn používat Vozidlo mimo území České republiky pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele. Pro případ, že Nájemce s Vozidlem překročí hranice České republiky sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé překročení hranic. Tato pokuta je splatná nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy Pronajímatele k její úhradě.
 1. Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na Vozidle v době od jeho převzetí do doby jeho vrácení zpět Pronajímateli. V případě škody na Vozidle, která je kryta pojistnou smlouvou Pronajímatele, odpovídá Nájemce za škodu na Vozidle takto: Odpovědnost Nájemce za škodu na Vozidle je omezena do 10 % výše škody. Minimální odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle je sjednána v částce……… Kč. Maximální odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle je limitována částkou ve výší …………… Škoda uvedená v tomto odstavci Smlouvy muže být způsobena poškozením Vozidla např. v důsledku dopravní nehody nebo odcizením Vozidla nebo jeho části včetně poškození Vozidla v důsledku krádeže, pokusu krádeže nebo vandalismu či nedbalosti.
 1. Odpovědnost Nájemce za škodu způsobenou na Vozidle není omezena limity dle čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy o zapůjčení vozu v případech, kdy Nájemce porušil nebo porušuje povinnosti dle Smlouvy o zapůjčení vozu, zejména pokud užíval nebo užívá-li Nájemce Vozidlo v rozporu se Smlouvou o zapůjčení vozu a zákonem, a v případech, kdy Nájemce způsobí škodu na Vozidle v důsledku zejména, nikoliv však výlučně, nedbalého řízení vozidla, nesprávného užívání, porušováním dopravních předpisu i nepřizpůsobením jízdy stavu a povrchu komunikace a podmínkám silničního provozu, a také ve všech ostatních případech, nebude-li Policií ČR zjištěn jiný viník dopravní nehody i poškození Vozidla jako osoba odpovědná za škodu na Vozidle.
 1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré případné škody na Vozidle, které nebudou Pronajímateli uhrazeny oprávněnou pojišťovnou, v plném rozsahu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy příslušná oprávněná pojišťovna sdělí Pronajímateli, že způsobenou škodu na Vozidle neuhradí v rámci pojistného plnění. Vyčíslení škody určí a odstranění škody zajistí Pronajímatel a Nájemci pak předloží příslušné doklady a vyúčtování k nahlédnutí za účelem jejich proplacení.
 1. Za obvyklé opotřebení Vozidla se výslovně nepovažují:
 • jakékoli poškození laku v době trvání nájmu;
 • opotřebení pneumatik nad obvyklou míru odpovídající využití Vozidla v rámci sjednaného účelu;
 • opotřebení Vozidla, které je zjevně neúměrné k době a účelu nájmu, jakož i smluvenému způsobu užití Vozidla;
 • znečištění interiéru;
 • poškození pneumatiky (např. defekt); přičemž uvedené je považováno za poškození Vozidla a pokud se jedná o škodu viditelnou, je třeba ji uvést do Předávacího protokolu.
 1. Za škodu bude považován i ušlý zisk Pronajímatele z nerealizovatelných nájmů Vozidla z důvodu jeho poškození, za které odpovídá Nájemce, a to po dobu nezbytně nutnou k odstranění takového poškození Vozidla. V případě pochybností se má za to, že takto ušlý zisk Pronajímatele činí 50% z ceníkového nájemného Vozidla po dobu odstraňování škod dle předchozí věty.
 1. Pokuty za dopravní přestupky spáchané v době trvání nájmu na základě Smlouvy o zapůjčení vozu, a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení Vozidla, hradí vždy Nájemce. Nájemce ručí za úhradu uvedených pokut spáchaných jakoukoli osobou, která skutečně řídila Vozidlo v době spáchání přestupku.
 1. Užívá-li Nájemce vozidlo v rozporu s podmínkami sjednanými Smlouvou o zapůjčení vozu nebo příslušnými právními předpisy, popř. způsobem, kterým může vzniknout nebo vzniká Pronajímateli škoda, anebo nastane-li hrozba vzniku škody na Vozidle, která zjevně se rovná či přesahuje výši složení Kauce, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy o zapůjčení vozu okamžitě odstoupit. Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy o zapůjčení vozu, pokud Nájemce se ocitne v prodlení s úhradou nájemného, případně dalších finančních závazku vyplývajících ze Smlouvy o zapůjčení vozu.
 1. Nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy o zapůjčení vozu, poruší-li Pronajímatel své povinnosti dle Smlouvy o zapůjčení vozu zvlášť závažným způsobem.

Půjčte si zajímavý a luxusní automobil!

Chci půjčit vůz
Přípotoční 1519/10b, 101 00 Praha 10

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás na těchto kontaktech, nebo nám zanechte zprávu, budeme vás v nejbližší době kontaktovat.
Cabrio rental - Facebook Cabrio rental - Instagram
SEO optimalizace